注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

快乐的向日葵

.

 
 
 

日志

 
 

汉字听写大会1—5期词语  

2014-04-01 10:39:23|  分类: 学海导航 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
本文转载自春晖苗圃《汉字听写大会1—5期词语》
 2013年08月02日第一期:(58个)

1 光绪 Guāng Xù

2 甲胄 jiǎ zhòu

3 梧桐 wú tóng

4 秋毫无犯 qiū háo wú fàn

5 间歇 jiàn xiē

6 味同嚼蜡 wèi tóng jiáo là

7 陡峭 dǒu qiào

8 荷尔蒙 hé ěr méng

9 雾凇 wù sōng

10 颠茄 diān qié

11 熨帖 yù tiē

12 猢狲 hú sūn

13 图们江 Tú Mén Jiāng

14 恃才傲物 shì cái ào wù

15 腭裂 è liè

16 秃鹫 tū jiù

17 癞蛤蟆 lài há ma

18 惴惴不安 zhuì zhuì bù ān

19 髋关节 kuān guān jié

20 繁文缛节 fán wén rù jié

21 咋舌 zé shé

22 裘皮 qiú pí

23 沟壑 gōu hè

24 日臻完善 rì zhēn wán shàn

25 恽代英 Yùn Dài Yīng

26 矫揉造作 jiǎo róu zào zuò

27 镪水 qiāng shuǐ

28 炉箅子 lú bì zi

29 分道扬镳 fēn dào yáng biāo

30 黑曜石 hēi yào shí

31 攥拳头 zuàn quán tou

32 黏稠 nián chóu

33 三聚氰胺 sān jù qíng àn

34 暴殄天物 bào tiǎn tiān wù

35 拾掇 shí duo

36 束河 Shù Hé

37 瓮中捉鳖 wèng zhōng zhuō biē

38 驽马 nǔ mǎ

39 曾国藩 Zēng Guó Fān

40 枭首示众 xiāo shǒu shì zhòng

41 谥号 shì hào

42 襁褓 qiǎng bǎo

43 核苷酸 hé gān suān

44 溘然长逝 kè rán cháng shì

45 摩羯座 mó jié zuò

46 陀螺 tuó luó

47 桀纣 Jié Zhòu

48 馥郁 fù yù

49 斧钺 fǔ yuè

50 貔貅 pí xiū

51 汗水涔涔 hàn shuǐ cén cén

52 尥蹶子 liào juě zi

53 万目睚眦 wàn mù yá zì

54 嬷嬷 mó mo

55 神龛 shén kān

56 郫县豆瓣 Pí Xiàn Dòu Bàn

57 兄弟阋墙 xiōng dì xì qiáng

58 荦荦大端 luò luò dà duān

 

2013年08月09日第二期:(54个)

1 蜈蚣 wú gōng

2 破绽 pò zhàn

3 驿站 yì zhàn

4 矫健 jiǎo jiàn  

5 焦炭 jiāo tàn  

6 涉密 shè mì  

7 耳熟能详 ěr shú néng xiáng  

8 隔膜 gé mó  

9 造次 zào cì  

10 青涩 qīng sè  

11 方兴未艾 fāng xīng wèi ài  

12 诧异 chà yì  

13 反刍 fǎn chú   

14 沉湎 chén miǎn  

15 烙饼 lào bǐng  

16 华尔兹 huá ěr zī  

17 捉襟见肘 zhuō jīn jiàn zhǒu  

18 萧瑟 xiāo sè  

19 怄气 òu qì  

20 椭圆 tuǒ yuán  

21 通牒 tōng dié  

22 辍学 chuò xué  

23 墩布 dūn bù  

24 揉搓 róu cuo  

25 蜥蜴 xī yì  

26 端倪 duān ní  

27 尔虞我诈 ěr yú wǒ zhà  

28 禁锢 jìn gù  

29 炮仗 pào zhang  

30 殒命 yǔn mìng  

31 择菜 zhái cài  

32 凋敝 diāo bì  

33 扑尔敏 pū ěr mǐn  

34 毕肖 bì xiào  

35 造诣 zào yì  

36 天赋异禀 tiān fù yì bǐng  

37 跋扈 bá hù  

38 桔梗 jié gěng  

39 皴裂 cūn liè  

40 颐指气使 yí zhǐ qì shǐ  

41 苔藓 tái xiǎn  

42 蚩尤 Chī Yóu  

43 火铳 huǒ chòng  

44 囿于成见 yòu yú chéng jiàn  

45 嵇康 Jī Kāng  

46 草菅人命 cǎo jiān rén mìng  

47 槽子糕 cáo zi gāo  

48 蘸水钢笔 zhàn shuǐ gāng bǐ  

49 壅塞 yōng sè  

50 日冕 rì miǎn    =2

51 岱宗 Dài Zōng  

52 攫取 jué qǔ  

53 瓜瓤 guā ráng  

54 插科打诨 chā kē dǎ hùn

 

2013年08月16日第三期:(72个)

1 滂沱 pāng tuó    

2 妖孽 yāo niè    

3 嘉陵江 Jiā Líng Jiāng    

4 疮痂 chuāng jiā    

5 暮霭 mù ǎi    

6 杯盘狼藉 bēi pán láng jí    

7 湿疹 shī zhěn    

8 饶恕 ráo shù    

9 惆怅 chóu chàng    

10 盘桓 pán huán     

11 层峦叠嶂 céng luán dié zhàng    

12 范畴 fàn chóu    

13 杂烩 zá huì    

14 蝉蜕 chán tuì    

15 淤积 yū jī    

16 扎筏子 zā fá zi    

17 装裱 zhuāng biǎo    

18 中流砥柱 zhōng liú dǐ zhù    

19 翘楚 qiáo chǔ    

20 余烬 yú jìn    

21 疑窦丛生 yí dòu cóng shēng    

22 摒除 bìng chú    

23 杀手锏 shā shǒu jiǎn    

24 鼹鼠 yǎn shǔ    

25 喇嘛 lǎ ma    

26 鳜鱼 guì yú    

27 赭石 zhě shí    

28 淄博 Zī Bó    

29 腌臜 ā zā    

30 奉为圭臬 fèng wéi guī niè    

31 矽肺病 xī fèi bìng    

32 自惭形秽 zì cán xíng huì    

33 虫豸 chóng zhì    

34 乌桕 wū jiù    

35 轮毂 lún gǔ    

36 每况愈下 měi kuàng yù xià    

37 瞿塘峡 Qú Táng Xiá    

38 犰狳 qiú yú    

39 踽踽独行 jǔ jǔ dú xíng    

40 宁馨儿 níng xīn ér    

41 糨糊 jiàng hu    

42 趔趄 liè qie    

43 温庭筠 Wēn Tíng Yún    

44 穷兵黩武 qióng bīng dú wǔ    

45 伽马刀 gā mǎ dāo    

46 喷嚏 pēn tì    

47 藿香 huò xiāng    

48 遒劲 qiú jìng    

49 居心叵测 jū xīn pǒ cè    

50 剐蹭 guǎ cèng    

51 黑黢黢 hēi qū qū    

52 商榷 shāng què    

53 纵横捭阖 zòng héng bǎi hé    

54 白垩纪 bái è jì    

55 缫丝 sāo sī    

56 滁州 Chú Zhōu    

57 烤麸 kǎo fū    

58 梦魇 mèng yǎn    

59 苜蓿 mù xu    

60 弄璋之喜 nòng zhāng zhī xǐ    

61 顶礼膜拜 dǐng lǐ mó bài    

62 阴霾 yīn mái    

63 虢国夫人 Guó Guó Fū Ren    

64 厉兵秣马 lì bīng mò mǎ    

65 岳麓书院 Yuè Lù Shū Yuàn    

66 伽倻琴 jiā yē qín    

67 隋炀帝 Suí Yáng Dì    

68 蹴鞠 cù jū    

69 熠熠生辉 yì yì shēng huī    

70 犟嘴 jiàng zuǐ    

71 崴脚 wǎi jiǎo    

72 户枢不蠹 hù shū bù dù

 

2013年08月23日第四期:(74个)

1 扭捏 niǔ nie

2 蒲扇 pú shàn

3 乾坤 qián kūn 

4 按图索骥 àn tú suǒ jì

5 煽情 shān qíng

6 推卸 tuī xiè

7 眼花缭乱 yǎn huā liáo luàn

8 电饭煲 diàn fàn bāo

9 瓜葛 guā gé

10 昙花一现 tán huā yī xiàn

11 次生林 cì shēng lín 

12 干涸 gān hé

13 稚嫩 zhì nèn

14 紫檀 zǐ tán

15 怨天尤人 yuàn tiān yóu rén

16 搭档 dā dàng 

17 手榴弹 shǒu liú dàn 

18 漕运 cáo yùn

19 颤颤巍巍 chàn chan wēi wēi

20 硌牙 gè yá

21 日珥 rì ěr

22 擀面杖 gǎn miàn zhàng

23 撂挑子 liào tiāo zi 

24 鸢尾花 yuān wěi huā 

25 硒鼓 xī gǔ

26 灯芯绒 dēng xīn róng 

27 虹吸 hóng xī 

28 磨刀霍霍 mó dāo huò huò

29 荨麻疹 xún má zhěn 

30 猕猴 mí hóu 

31 万马齐喑 wàn mǎ qí yīn 

32 虱子 shī zi

33 矢量 shǐ liàng

34 辎重 zī zhòng 

35 美轮美奂 měi lún měi huàn

36 梭镖 suō biāo 

37 器宇轩昂/气宇轩昂 qì yǔ xuān áng 

38 嘎嘣脆 gā bēng cuì 

39 皂荚 zào jiá 

40 掣肘 chè zhǒu 

41 煊赫 xuān hè

42 捋虎须 luō hǔ xū

43 黄疸 huáng dǎn

44 璞玉 pú yù 

45 豢养 huàn yǎng

46 炭疽杆菌 tàn jū gǎn jūn

47 鬃毛 zōng máo 

48 紧箍咒 jǐn gū zhòu

49 镍币 niè bì

50 坩埚 gān guō

51 犁铧 lí huá 

52 龋齿 qǔ chǐ

53 整饬 zhěng chì 

54 绥靖 suí jìng 

55 朝觐 cháo jìn 

56 诡谲 guǐ jué

57 茱萸 zhū yú

58 尺蠖 chǐ huò

59 陶埙 táo xūn

60 赳赳武夫 jiū jiū wǔ fū 

61 丙烷 bǐng wán 

62 襄樊 Xiāng Fán 

63 糗事 qiǔ shì 

64 妆奁 zhuāng lián

65 箭镞 jiàn zú 

66 眄视 miàn shì 

67 觊觎 jì yú 

68 僭越 jiàn yuè 

69 呦呦鹿鸣 yōu yōu lù míng 

70 醍醐灌顶 tí hú guàn dǐng 

71 蛏子 chēng zi 

72 束脩 shù xiū 

73 郓城 Yùn Chéng 

74 踆乌(注) cūn wū

 

2013年08月30日第五期:(71个)

1凭证píng zhèng

2吝啬lìn sè

3坍塌tān tā

4拨浪鼓bō lang gǔ

5闰年rùn nián

6胖墩墩pàng dūn dūn

7荆轲Jīng Kē

8荠菜jì cài

9诅咒zǔ zhòu

10感激涕零gǎn jī tì líng

11钝器dùn qì

12缅甸Miǎn Diàn

13拼凑pīn còu

14牙龈yá yín

15清冽qīng liè

16晕厥yūn jué

17抑郁yì yù

18亦步亦趋yì bù yì qū

19橄榄gǎn lǎn

20水泵shuǐ bèng

21嗅觉xiù jué

22众口铄金zhòng kǒu shuò jīn

23日薄西山rì bó xī shān

24冰激凌bīng jī líng

25斑鸠bān jiū

26炙手可热zhì shǒu kě rè

27轻佻qīng tiāo

28纽扣niǔ kòu

29寅吃卯粮yín chī mǎo liáng

30愁肠百结chóu cháng bǎi jié

31挟持/胁持xié chí

32钙化gài huà

33秤砣chèng tuó

34扫帚sào zhou

35琵琶pí pa

36窃据要津qiè jù yào jīn

37宁缺毋滥nìng quē wú làn

38纨绔子弟wán kù zǐ dì

39涣散huàn sàn

40黄芪huáng qí

41腱鞘炎jiàn qiào yán

42凌霄花líng xiāo huā

43改锥gǎi zhuī

44品脱pǐn tuō

45浑浑噩噩hún hún è è

46崔嵬cuī wéi

47油渍yóu zì

48疖子jiē zi

49揣度chuǎi duó

50嗲声嗲气diǎ shēng diǎ qì

51荏苒rěn rǎn

52自刎zì wěn

53苋菜xiàn cài

54吞噬tūn shì

55虔诚qián chéng

56瑕不掩瑜xiá bù yǎn yú

57阻尼zǔ ní

58上颚/上腭shàng è

59岑寂cén jì

60僳僳族Lì Sù Zú

61盥洗室guàn xǐ shì

62马褂mǎ guà

63自怨自艾zì yuàn zì yì

64蟠桃pán táo

65镌刻juān kè

66诳语kuáng yǔ

67搪瓷táng cí

68蕨类植物jué lèi zhí wù

69烤馕kǎo náng

70社稷shè jì

71滹沱河Hū Tuó Hé

  评论这张
 
阅读(112)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018